Nyheder

Ordinær generalforsamling

fredag den 31/1 2020 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal

være formanden i hænde senest 8 dg. før.

Medbring danske og udenlandske trofæer.

Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og

flest nedlagte ræve samt krager.

Bestyrelsen