PS. Bemærk! Banen er endnu ikke godkendt til Hjortemærkeskydning og Elg mærkeskydning

Forord
Hjortemærkeskydning i Danmarks Jægerforbund har til formål at dygtiggøre skytten i jagt på hjortevildt.

1 Formål
Hjorteskyttemærket er indstiftet med det formål at fremme skydefærdigheden til hjortevildt.

2 Hjorteskyttemærket
Hjorteskyttemærket forudsætter færdighed i riffelskydning til bevægeligt mål.

3 Administrative regler

a) Alment og økonomi
Hjortemærkeskydning kan afholdes af enhver jagtforening og kreds under Jægerforbundet.
Prøven skal gennemføres efter nedenstående regler.
For deltagelse i mærkeskydningen kan arrangørerne fastsætte et gebyr.

b) Personale
Arrangørerne udpeger en skydeleder samt det nødvendige antal hjælpere. Der skal være en DJ-uddannet riffelinstruktør til stede ved mærkeprøven. Han skal om fornødent hjælpe og instruere skydelederen/hjælpere og sikre, at fastsatte regler overholdes.

c) Skydebanen
Mærkeskydningen kan afholdes på enhver af myndighederne godkendt skydebane.
(Se instruksen for banen).
Prøven aflægges på en hjorteskydebane.

d) Materialer
Følgende materialer er obligatoriske ved prøvens afholdelse:
• DJ-regler for Hjorteskyttemærket.
• DJ-hjorteskive.
• DJ-bevis.
• DJ-mærker.
e) Deltagere
Deltagerne skal være medlem af en jagtforening under Jægerforbundet og være i besiddelse af gyldigt jagttegn samt våbentilladelse til jagtriffel for at deltage i Hjortemærkeskydning.
Udlændinge kan deltage i Hjortemærkeskydning og kan alene på baggrund af den praktiske del erhverve DJ-mærke. (Dokumentation som for øvrige).

f) Dokumentation og protokol
Som dokumentation for bestået Hjortemærkeskydning udfylder skydelederen DJ-beviset.
Der noteres følgende oplysninger med blokskrift:
• Skyttens navn og adresse.
• Foreningsmæssigt tilhørsforhold.
• Tid og sted for prøvens afholdelse.
• Resultatet af prøven ved angivelse af pointværdi, samt hvilket mærke resultatet berettiger til.
DJ-beviset underskrives af skydelederen og en hjælper og udleveres til skytten straks efter prøvens aflæggelse eller efter aftale. De benyttede spørgeskemaer, hvor de opnåede resultater er anført, underskrives af skydelederen og en hjælper.
Når sæsonen er ovre, orienteres riffelkoordinatoren om antal afholdte prøver med angivelse af deltagerantal og antal beståede prøver.
Såfremt en skytte har mistet sit bevis/mærke, kan erstatning fås. Den, som ønsker erstatningsbevis /-mærke, 5 eller 10 års mærke, skal selv dokumentere, at kravene er opfyldt.
4 Hjorteskyttemærket består af en praktisk del

Praktisk prøve
Den praktiske prøve omfatter skydning og våbenbetjening.

Arrangørerne kan af plads- og tidshensyn begrænse antallet af praktiske forsøg.Det begrænser ikke aspirantens ret til at prøve en anden dag / et andet sted.

Skydning
Til Hjortemærkeskydning må anvendes enhver jagtriffel eller kombinationsvåben, der ifølge våbentilladelsen er registreret som jagtriffel. Der må anvendes lovligt optisk sigtemiddel.

Anvendte våben og kaliber/patroner skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning vedrørende beskydning af hjortevildt større end råvildt, dog må der ved prøven anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben, herunder fuldkappet.

Det forudsættes at jagtriflen/våbnet er indskudt.

Der må kun anvendes en og samme jagtriffel under prøvens aflæggelse.

Under hver skydeprøve kan der tillades skytten 2 prøveskud til stillestående- og 2 prøveskud til løbende hjort.

Der skydes til bronze-, sølv- og guldmærke.

Pointkrav
Guld Sølv Bronze
1. serie 19 16 14
2. og 3. serie 16 13 10

5- og 10- års mærket er indstiftet med henblik på at motivere skytterne til at deltage i skydningen hvert år. 5 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 5 gange (dog max et tællende pr. år). 10 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 10 gange (dog max. et tællende pr. år). 15 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 15 gange (dog max. et tællende pr. år).

• 5, 10 og 15 års mærket i guld forudsætter, at guldmærket er erhvervet i hvert af årene.
• 5, 10 og 15 års mærket i sølv forudsætter, at der er erhvervet mindst sølv mærket i hvert af årene.
• 5, 10 og 15 års mærket i bronze forudsætter, at der er erhvervet mindst bronzemærket i hvert af årene.
Den, som ønsker 5-, 10- eller 15-års-mærket, skal selv anmode om det og dokumentere, at ovennævnte krav er opfyldt.

Våbenbetjening
Følgende betjeningskrav skal være opfyldt og skal kontrolleres ved prøvens aflæggelse:
• skytten skal ankomme til skydestandpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal se gennem løbet, før der lades første gang.
• skytten skal efter sidste skud aflade våbnet og kontrollere magasin og kammer.
• skytten skal forlade standpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal på enhver måde i øvrigt betjene våbnet sikkerhedsmæssigt
forsvarligt.
Overtrædelse af sikkerhedsmæssige regler og betjeningskrav vil af skydelederen blive påtalt på stedet første gang, ved yderligere fejl afbrydes skydningen. Begås fejl nr. 2 efter bestået skydeprøve, er den praktiske prøve ikke bestået.

Skytter, der ikke består betjeningskravene, skal have mulighed for at sætte sig ind i disse og kan derefter gå op til en ny praktisk prøve, såfremt tiden tillader det.

5 Forhold vedrørende skydningen

a) Hjælpemidler:

a1) Handske efter eget valg medbringes af skytten selv.

a2) Rem. Bærerem må anvendes. Remmen må gerne være dobbelt så armen kan stikkes igennem. Herved kan remstøtte anlægges med den bagerste del af remmen slap. Remmen skal være fastgjort til skæftet med begge ender. Der må ikke være stive partier, der kan støtte mod krop. Remstøtte må anvendes til alle værdier af mærket.

b) Skydestillingen er stående, remstøtte må anvendes, med mindre anden regel gælder for den pågældende hjorteskydebane. Anden form for støtte må ikke benyttes.

c) En skydeprøve består af indtil 5 serier á 4 skud. Der kan ikke overføres point fra én skydeprøve til en anden eller fra én serie til en anden.

Skydning til stillestående hjort afvikles først. Skydetid 45 sekunder, regnet fra første anslag til sidste skud. Der må lades med indtil 4 patroner. Der kan bruges indtil 3 serier på at opnå pointkravet, men når mindste pointkrav (14 point) er opnået, kan der ikke skydes mere til stillestående hjort i den skydeprøve.

Skydning til løbende hjort. Skytten melder klar forud for hvert løb. Der må lades med indtil 4 patroner efter skyttens valg. De serier, der er til rest i skydeprøven må anvendes på at opnå pointkravet, der svarer til, hvad skytten opnåede i skydeprøven til stillestående hjort.

Eks 1: Første serie til stillestående hjort giver 15 points. Skytten har nu 4 serier tilbage i skydeprøven, opnår han 10 points i 2 af disse, har han skudt til bronzemærket.

Eks. 2: Første serie til stillestående hjort giver 13 points. Derfor skydes også 2. serie til stillestående hjort; resultatet er 16 points. Skytten har nu 3 serier tilbage i skydeprøven; opnår han 13 points i 2 af disse, har han skudt til sølvmærket.

Eks. 3: Guldmærket kan kun opnås, hvis der skydes over 18 eller under 14 points i 1. serie.
Skydes der over 18 points, har skytten 4 serier tilbage i skydeprøven; opnår han 16 point i 2 af disse, har han skudt til guldmærket.

Skydes der under 14 points, kan han også skyde 2. serie til stillestående hjort med henblik på at opnå et mærke.

Kun i tilfælde af at 2. serie også giver under 14 points, kan 3. serie skydes til stillestående hjort.

d) Skydeafstanden er 80 – 100 meter.

e) Markering og plastring efter hver serie. Kun træffere inden for ringværdierne 3, 4, og 5 er gældende. Ved berørt streg beregnes højeste pointværdi, der tælles indad.

Skytten har ikke krav på at få oplyst resultatet af de enkelte serier under skydningen.

Kun når de fastsatte pointkrav ikke er opfyldt, meddeles dette til skytten, der derefter kan vælge at forsøge mærket opnået ved yderligere forsørg jf. pkt. 5.b.