Hjortebanen/riffelbanen er åben hver anden onsdag fra kl. 18.00 til 21.00 her i foråret Alle er velkommen

Forord

Mærkeskydning med jagtriffel i Danmarks Jægerforbund har til formål at dygtiggøre skytten i skydning med riffel. Dette fremgår af nedenstående regelsæt.

1. Formål:

DJ- mærkeskydning er frivillig og formålet er dygtiggørelse i skydning med jagtriffel.

2. Mærkeskydningen forudsætter et grundlæggende kendskab til sikkerhedsregler og jagt samt færdighed i brug af jagtriffel.

3. Administrative regler:

a) Alment og økonomi:
Mærkeskydningen kan afholdes af enhver jagtforening og kreds under DJ.
Prøven skal gennemføres efter nedenstående regler.
For deltagelse i mærkeskydningen kan arrangørerne fastsætte et gebyr.

b) Personale:
Arrangørerne udpeger en skydeleder samt det nødvendige antal hjælpere. Der skal være en DJ-uddannet riffelinstruktør til stede ved mærkeprøven. Han skal om fornødent hjælpe og instruere skydelederen/hjælpere og sikre, at fastsatte regler overholdes.

c) Skydebanen:
Mærkeskydningen kan afholdes på enhver skydebane der er godkendt af myndighederne og hvor skydning med jagtriffel på afstanden 100 meter er tilladt. (Se instruksen for banen).

d) Materialer:
Følgende materialer m.v. er obligatoriske ved prøvens afholdelse:

o DJ-regler for mærkeskydning.
o DJ-bukkeskive, plastre, kridt og centerparti.
o DJ-bevis.
o DJ-mærker.
o Skydestokke.

Der skal i umiddelbar nærhed af skydestandpladsen være ophængt mindst et eksemplar af skiven.

e) Deltagere:
Deltagerne skal være medlem af en jagtforening under DJ og være i besiddelse gyldigt jagttegn samt våbentilladelse til jagtriffel for at deltage i DJ-mærkeskydning,
Udlændinge kan deltage i DJ-mærkeskydning, og kan alene på baggrund af den praktiske del erhverve DJ-mærke. (Dokumentation som for øvrige).

f) Dokumentation og protokol:
Som dokumentation for bestået DJ-mærkeskydning udfylder skydelederen DJ-beviset.

Der noteres følgende oplysninger med blokskrift:

• Skyttens navn og adresse.
• Foreningsmæssigt tilhørsforhold.
• Tid og sted for prøvens afholdelse.
• Resultatet af prøven ved angivelse af pointværdi, samt hvilket mærke resultatet berettiger til.

DJ-beviset underskrives af skydelederen og en hjælper og udleveres til skytten straks efter prøvens aflæggelse eller efter aftale.

Når sæsonen er ovre, orienteres riffelkoordinatoren om antal afholdte prøver med angivelse af deltagerantal og antal beståede prøver.

Såfremt en skytte har mistet sit bevis/mærke, kan erstatning fås. Den, som ønsker erstatningsbevis /mærke, 5 eller 10 års mærke, skal selv dokumentere, at kravene for bevis/mærke er opfyldt.

4. DJ-mærkeskydning består af en praktisk del.
Praktisk prøve:

Den praktiske prøve omfatter skydning og våbenbetjening.
Der er adgang til et ubegrænset antal praktiske forsøg. Arrangørerne kan af plads- og tidshensyn begrænse antallet af praktiske forsøg.

Skydning:
Til mærkeskydningen må anvendes enhver jagtriffel eller kombinationsvåben, der ifølge våbentilladelsen er registreret som jagtriffel. Der må anvendes lovligt optisk sigtemiddel.

Anvendte våben og kaliber/patroner skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning vedrørende beskydning af råvildt. Dog må der ved prøven anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben, herunder fuldkappet.

Det forudsættes at jagtriflen/våbnet er indskudt.
Der må kun anvendes én og samme jagtriffel under prøvens aflæggelse.
Der skal forud for prøven aflæggelse være mulighed for at foretage indskydning, trænings- og prøveskydning efter behov, dog ikke nødvendigvis på prøvedagen.
Der kan ikke afgives prøveskud i forbindelse med prøven.

Der skydes til bronze-, sølv- og guldmærke.

Der skydes 6 skud, hvoraf de 5 skal sidde inden for træfområdet, det vil sige 8 (otteren), for at der kan tildeles bevis og mærke.

Pointkrav:

Under 40 points – ikke bestået DJ-mærkeskydning.
Bronze: 40 – 50 points – der samtidig giver ret til at deltage i DJ-Jagtfeltskydning i Jægerklassen.
Sølv: 51 – 58 points – der samtidig giver ret til at deltage i DJ-Jagtfeltskydning i Jægerklassen.
Guld: 59 – 60 points – der samtidig giver adgang til ét forsøg pr. serie for at opnå Guld m/egeløv. Ydermere giver det ret til at deltage i DJ-Jagtfeltskydning i Jægerklassen.
Guld m/egeløv: 27 – 30 points – 3 skud i stående skydestilling uden nogen form for hjælpemidler, dog må der benyttes almindelig bæreremstøtte og handske. Skydetid: max. 3 min.. Ydermere giver det ret til at deltage i DJ-Jagtfeltskydning i Mesterklasse.

5, 10 og 15 års mærket er indstiftet med henblik på at motivere skytterne til at deltage i skydningen hvert år. 5 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 5 gange(dog max. et tællende pr. kalenderår). 10 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 10 gange (dog max et tællende pr. kalenderår). 15 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 15 gange (dog max et tællende pr. kalenderår).

• 5, 10 og 15 års mærket i guld med egeløv forudsætter, at guld med egeløv er erhvervet i hvert af årene.
• 5, 10 og 15 års mærket i guld forudsætter, at guldmærket er erhvervet i hvert af årene.
• 5, 10 og 15 års mærket i sølv forudsætter, at der er erhvervet mindst sølvmærket i hvert af årene.
• 5, 10 og 15 års mærket i bronze forudsætter, at der er erhvervet mindst bronzemærket i hvert af årene.

Den, som ønsker 5, 10 eller 15 års mærket, skal selv anmode om det og dokumentere, at ovennævnte krav er opfyldt.

Våbenbetjening:

Følgende betjeningskrav skal være opfyldt og skal kontrolleres ved prøvens aflæggelse:

• skytten skal ankomme til skydestandpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal se gennem løbet, før der lades første gang.
• skytten skal efter sidste skud aflade våbnet og kontrollere magasin og kammer.
• skytten skal forlade standpladsen med åben lås/knækket våben.
• skift af skydestilling skal ske med åben lås/knækket våben.
• skytten skal på enhver måde i øvrigt betjene våbnet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Overtrædelse af sikkerhedsmæssige regler og betjeningskrav vil af skydelederen blive påtalt på stedet første gang. Ved yderligere betjeningsfejl afbrydes skydningen. Begås fejl nr. 2 efter bestået skydeprøve, er den praktiske prøve ikke bestået.

Skytter, der ikke består betjeningskravene, skal have mulighed for at sætte sig ind i disse og kan derefter gå op til en ny praktisk prøve, såfremt tiden tillader det.

5. Forhold vedrørende skydningen:

a) Skydestillingen er fri, dog max. 2 skud liggende. Vælges liggende skydestilling, skal denne anvendes først, og der må kun lades med indtil 2 patroner. Anvendes siddende skydestilling, kan det være siddende på jord, rygsæk eller jagtstol.

b) Hjælpemidler:
Alle må benytte rem, handske og skydestok/bipods.
Skydestok (1-, 2- eller 3-benet) medbringes af skytten selv eller stilles til rådighed af arrangørerne.

b1) Handske efter eget valg medbringes af skytten selv.

b2) Rem. Bærerem må anvendes. Remmen må gerne være dobbelt så armen kan stikkes igennem. Herved kan remstøtte anlægges med den bagerste del af remmen slap. Remmen skal være fastgjort til skæftet med begge ender. Der må ikke være stive partier, der kan støtte mod jord eller krop. Remstøtte må anvendes til alle værdier af mærket.

c) Skydningen gennemføres i én serie à 6 skud uden afbrydelse fra skydelederen, medmindre skytten begår betjeningsfejl.

d) Skydetid: max. 10 minutter. Skud afgivet efter skydetids ophør giver fradrag af højeste points.

e) Skydeafstand 100 meter.

f) Markering efter 6 skud. Skytten må ikke komme skiverne nærmere end 2 meter før efter markering. Skydelederen skal være til stede og sikre sig, at de opnåede point noteres korrekt på prøveskemaet. Skydelederen afgør på stedet alle tvivlsspørgsmål vedrørende berørt streg, evt. flere træf i samme hul og lignende. Ved berørt streg beregnes højeste pointværdi, der tælles indad. Ved skud i forkert skive skal dette beregnes som forbiskud for den skytte, der afgiver skuddet/skuddene, men tælle for den skytte, hvis skive træffes, medmindre de fremmede skud med sikkerhed, på grund af hulstørrelse kan identificeres. Det er de 6 bedste der tæller.

Der foretages ikke omskydning ved konstateret uvedkommende skud/affaldet plaster eller lignende.

Der må ikke benyttes andre plastre end de, der er beregnet til bukkeskiven.
Før plastring kridtes skudhullet med vandbestandigt farvet kridt.